Dariusz Męczykowski

Szanowni Państwo
W perspektywie najbliższego roku odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP. Od ponad 15 lat działam jako radny sejmiku województwa pomorskiego. Dogłębnie poznałem problemy lokalne. W rozwiązanie wielu z nich zaangażowałem się z całą moją mocą. Wiele barier udało się zlikwidować, jednak niektóre przekraczają kompetencje sejmiku samorządowego. Dlatego zdecydowałem się rozpocząć działania przygotowujące do kandydowania do Senatu RP. Izba Wyższa polskiego parlamentu jest wybierana w wyborach bezpośrednich – jednomandatowych. To pozwala na uniknięcie zabiegania o przychylność partyjnych decydentów i daje gwarancję niezależności oraz wierności osobistym wartościom. Te, mam nadzieję, uwiarygodniłem swoimi działaniami. Wymienię tu tylko:

 • wzmacnianie rodziny jako kolebki wszystkich wartości,
 • patriotyzm i szacunek do pomorskiej ziemi jako lokalnej Ojczyzny,
 • odnowa duchowa zgodna z dekalogiem chrześcijańskim,
 • rozwój edukacji i sportu jako podstawy istnienia kolejnych pokoleń w zdrowiu i dobrobycie
 • wsparcie dla rodzimej przedsiębiorczości jako rdzenia polskiej gospodarki.

Szanowni Państwo

Mimo ogromnego podziału społecznego wywołanego sporami ideologicznymi, zróżnicowaniem interesów i wieloletnim promowaniem działań w duchu „Kto nie z nami ten przeciwko nam”, uważam, że nadszedł czas na konsolidację. Musi się ona rozpocząć od nas, samorządowców. Najłatwiejsza współpraca jest bowiem na poziomie lokalnym. Tu najdotkliwiej odczuwamy konsekwencje partyjnych wojen i decyzji podejmowanych wbrew racjonalnym argumentom, często w interesie partyjnych wojen na górze. Jakiś czas temu zrozumiałem, że jest to bardzo niebezpieczne dla każdego mieszkańca naszej ojczyzny zarówno tej małej pomorskiej jak i po prostu Polski. Na początku wyraziłem to przystępując do klubu radnych sejmiku województwa „Dla Pomorza” Obecnie mam poczucie, że jedynie kandydując w wyborach do Senatu RP mam szanse na realne zaopiekowanie się sprawami mieszkańców Pomorza na szczeblu władzy pozwalającym uwzględnić ich potrzeby i wpłynąć na faktyczne urealnienie możliwości.

Moje priorytety / postulaty wyborcze to:

 • Przywrócenie dla Pomorza należnego mu sprawiedliwego rozdziału środków budżetowych, aby województwo pomorskie nie było w gorszej pozycji z uwagi na często upolitycznione decyzje władz centralnych;
 • Umocnienie roli samorządów lokalnych każdego szczebla jako instytucji publicznych będącej najbliżej i dla ludzi.
 • Zmniejszanie dystansu rozwojowego między wsią i miastem;
 • Reforma służby zdrowia, aby ułatwić dostęp do podstawowych usług zdrowotnych dla ludzi mieszkających z dala od centrów aglomeracji województwa;
 • Wsparcie rodziny poprzez umocnienie prawa rodziców do kluczowych decyzji dotyczących wychowania i edukacji swoich dzieci. Ukierunkowanie polityki Państwa tak by była tylko wsparciem a nie nadzorcą Rodziny;
 • Uruchomienie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży jako głównych spadkobierców dziedzictwa naszej ojczyzny. Wsparcie rodziców i szkoły w nauka samodzielnego decydowani, współpracy w grupie, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i odnajdywania ról społecznych zgodnych z indywidualnymi cechami osobowości. Pomoc psychologiczna w kryzysie wieku dojrzewania;
 • Wspieranie działań na rzecz poprawy opieki psychiatrycznej i psychologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia i pomoc w powrocie do zdrowia osobom dotkniętym otyłością, chorobą cywilizacyjną XXI wieku, która prowadzi do większości pozostałych problemów zdrowotnych. Dietetyk w każdej szkole jako specjalista wspierający nauczycieli, wychowawców i rodziców przy promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej jako sposobu na zrównoważony rozwój umysłowy i fizyczny;
 • Działanie na rzecz upowszechnienia sportu jako uniwersalnego sposobu na poprawę zdrowia i wydłużanie okresu sprawnego życia mieszkańców (w każdym wieku);
 • Uporządkowanie, zgodnie z interesem mieszkańców i zasadami polityki ekologicznej, spraw związanych z gromadzeniem i recyklingiem odpadów komunalnych. Istotna jest również dalekowzroczna gospodarka wodna i przeciwpowodziowa, rozbudowa oczyszczalni, systemów sanitarnych, planowanie zieleni gminnej i zadrzewień, tworzenie lokalnej polityki rozwoju odnawialnych źródeł energii i alternatywnych źródeł ciepła;
 • Wzmocnienie lokalnego biznesu, w szczególności rodzinnych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, jako fundamentu stabilnego rozwoju gospodarczego regionu

Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną i budowania wspólnego środowiska działaczy na rzecz poprawy pozycji lokalnych terenów ze względem na coraz mocniejsze zcentralizowanie i zmonopolizowanie przez partyjnych liderów ośrodka władzy w Warszawie. Zachęcam Państwa nie tylko do wsparcia mnie w tej drodze do Senatu, ale do realnej współpracy, której efektem będzie zadbanie o nasze lokalne interesy. Moja obecność w Senacie RP może mieć realny wpływ na ich rozwiązanie lub minimalizację obecnie wprowadzonych barier w działaniach samorządowych. Uważam, że razem możemy więcej w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych.
Mam nadzieję, że będę mógł liczyć na owocną współpracę z Państwem niezależnie od przekonań politycznych i preferencji partyjnych. Potrzeba nam współpracy i szerokiego współdziałania. Postaram się być tego gwarancją.

Scroll to Top